Intern reglement


1 ALGEMEEN

Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de vereniging “Wandelclub De Zilverdistel vzw ”, hierna de vereniging.

Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd.

In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

Ieder lid van de vereniging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich houden aan de bepalingen van dit reglement.

Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de vereniging en van de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van deze sportfederatie.

2 LEDEN

De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:

Werkende leden:

 • maken deel uit van en hebben stemrecht in de algemene vergadering.
 • De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten.
 • Een lijst van werkende leden wordt bijgehouden op de zetel.

Toegetreden leden:

 • ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld.
 • Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de vereniging.

Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken:

 • Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van de statuten en het intern reglement van de vereniging. Een exemplaar ligt ter inzage op de zetel van de vereniging.
 • Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen en gedragscodes van de vereniging na te leven.
 • Ieder lid zal tevens alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is, naleven. Bij schending hiervan kan een tuchtsanctie opgelegd worden zoals hierna bepaald.
 • Ieder lid vertoont steeds onberispelijk, verantwoord en sportief gedrag met respect voor de werking van de medewerkers, andere leden en materiaal van de vereniging.
 • Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
 • Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.
 • Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld.

3 LIDMAATSCHAP

3.1     Aansluiten

Aansluiten bij de vereniging gebeurt op de volgende wijze: door middel van het bezorgen van alle nodige gegevens in een brief of mail aan het bestuursorgaan en het betalen van het jaarlijks lidgeld.

De aansluitingsvoorwaarden worden omschreven in de statuten van de vereniging. De aanvaarding en het respecteren van de bepalingen van het intern reglement is één van deze essentiële voorwaarden.

Bij de aansluiting in de vereniging, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sport-federatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichame-lijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.

Voor minderjarigen of personen onder bewind zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.

3.2 Bijdrage

De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt bepaald door het bestuursorgaan van de vereniging. De tarieven zijn  beschikbaar via de website.

Deze lidmaatschapsbijdrage is jaarlijks te betalen om lid te zijn van de vereniging.

Bij aansluiting tijdens het lopende werkingsjaar blijft de volledige bijdrage verschuldigd.

3.3 Beëindiging

Het lid heeft het recht de overeenkomst tussen hem en de vereniging jaarlijks te beëindigen.  Het lidmaatschap stopt automatisch bij niet betaling van het jaarlijks lidgeld.

De ledenbijdrage wordt in geen enkel geval, ook niet in geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, …), terugbetaald.

4 STRUCTUUR

De structuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

 • De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden en komt minstens éénmaal per jaar samen. Indien nodig kan er een bijzondere algemene vergadering bijeenkomen.
 • Het bestuursorgaan bestaat uit minstens 3 personen die lid zijn van de VZW. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de dagelijkse werking van de vzw.
 • Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door het bestuursorgaan.
 • Alle bevoegdheden van deze organen worden bepaald door de statuten van de vereniging.

5 VEILIG EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN

Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze vereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:

 • Alle bestuurders en vrijwilligers worden beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen.
 • Alle leden worden beschermd door de verzekering die inbegrepen is in de ledenbijdrage.
 • Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen.
 • Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen.
 • Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven.
 • Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.

Als bijlage aan dit Intern Reglement worden volgende gedragscodes gevoegd en maken er integraal deel van uit:

 • Voor deelname aan een clubactiviteit schrijft elk lid zich vooraf in en betaalt tijdig zoals bepaald door het bestuursorgaan.
 • op de openbare weg respecteert ieder lid strikt de geldende verkeers-regels.
 • ieder lid draagt te allen tijde zorg voor de natuur.
 • elk lid houdt zich aan de opgelegde regels bij het betreden van privé eigen-dommen.
 • bezittingen van derden worden steeds gerespecteerd.
 • elk lid leeft de gemaakte afspraken i.v.m. vertrek- en aankomsturen na.

Deze gedragscode dient verplicht aanvaard en gerespecteerd te worden. Indien een lid deze verplichting niet respecteert, kan dit een grond tot uitsluiting of schorsing van het betrokken lid bij de vereniging zijn.

6 TUCHT EN SANCTIES

Wanneer een lid een bepaling van de statuten, het intern reglement, gedragscode of ander reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan een klacht aanhangig gemaakt worden conform de tuchtprocedure van de federatie waarbij de vereniging is aangesloten.

Door de aansluiting bij de vereniging onderschrijft elk lid het tuchtreglement van de federatie en aanvaardt de toepassing ervan.  Meer informatie omtrent dit tuchtreglement op de website van Wandelsport Vlaanderen.

Daarenboven kan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen (bv. schorsing deelname activiteiten) nemen. Dit betreft een bestuurlijke maatregel, geen tuchtsanctie.

7 SPORTSPECIFIEKE REGELS

7.1 Veiligheid

In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt de sportclub volgende regels op aan de leden:

 • dragen van aangepaste kledij en schoeisel naargelang de weersom-standigheden en het terrein.
 • Aan de leden wordt gevraagd om zoveel mogelijk de clubkledij te dragen bij bepaalde activiteiten.

7.2 Werking

Omtrent de werking van de vereniging wordt ook nog volgende afspraak gemaakt:

 • Het Bestuursorgaan kan bij de voorbereiding en organisatie van bepaalde evenementen beroep doen op de vrijwillige medewerking van alle toegetreden leden.

8 SPONSORING

De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan.

9 AANSPRAKELIJKHEID

 • Ingeval van ongeval in de loop van een wandeling of andere activiteit van de vereniging, moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken verantwoordelijke.
 • Indien het ongeval gedekt wordt door de verzekering van de vereniging, zal hiervan een aangifte gebeuren.
 • Het lid is verzekerd volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering en kan voor de niet gedekte of vergoede schade geen vergoeding vragen van de vereniging. De polisvoorwaarden zijn te raadplegen via het secretariaat.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leden.
 • Ieder lid kan aansprakelijk gesteld worden voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade.
 • Elke opzettelijk aangerichte schade kan worden verhaald op de betrokkene(n).
 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van dit reglement, begaan door haar leden of door derden.

10 PRIVACY

De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de vereniging behandeld. Deze privacyverklaring is te vinden op de website van de vereniging.

Elk lid stemt ermee in dat tijdens wandelingen en andere activiteiten van de vereniging foto’s en beeldopnames gemaakt worden waarop het lid afgebeeld wordt.

Elk lid stemt er mee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief of sociale media van de vereniging, in welke vorm ook en al dan niet met vermelding van diens naam.

Indien een lid dit niet wenst zal hij hiertoe uitdrukkelijk een verklaring afleggen tegenover het bestuur van de vereniging.

Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.

11 WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT

Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald.

Het intern reglement kan enkel aangepast worden door het bestuursorgaan van de vereniging.

De laatste wijziging vond plaats op 21/05/2024